บริการทางการเงิน

Capital Sure ผู้ให้บริการทางการเงินในระบบ ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ด้วยประสบการณ์กว่า 5 ปี ที่ให้บริการ
และให้คำปรึกษาทางด้านสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ โดยนำเนินการอนุมัติเร็ว ได้วงเงินสูง และดอกเบี้ยต่ำเพียง 1.25% ต่อเดือน
ดำเนินการตามกฏหมาย ณ กรมที่ดินเท่านั้น

จำนอง

ขายฝาก

เพิ่มวงเงิน

จำนอง

จำนอง คือ การกู้เงินโดยใช้หลักทรัพย์มาค้ำประกัน ซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่า ผู้จำนอง เอาทรัพย์สินตราไว้แก่บุคคลอีกบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้รับจำนอง เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้โดยไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง

บริษัท แคปปิตอล ชัวร์ จำกัด(Capital Sure) ผูให้บริการทางการเงิน สินเชื่อ

ขายฝาก

ขายฝาก คือ สัญญาซื้อขาย ซึ่งผู้ขายฝากโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินไปยังผู้ซื้อฝาก โดยผู้ขายฝากสามารถไถ่ทรัพย์สินคืนได้ตามตกลง

เพิ่มวงเงิน

เพิ่มวงเงิน คือ การกู้เงินเพิ่มโดยใช้หลักทรัพย์เดิมค้ำประกันในกรณีที่ผู้กู้ยังกู้ไม่ถึงวงเงินกู้สูงสุดสำหรับทรัพย์สินนั้นๆ

จำนอง กับ ขายฝาก
ต่างกันอย่างไร

กรรมสิทธิ์

จำนอง
ผู้จำนองไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ไปยังผู้รับจำนอง
ขายฝาก
ผู้ขายฝากต้องโอนกรรมสิทธิ์ไปยังผู้รับซื้อฝาก

ระยะเวลาของสัญญา

จำนอง
ตกลงเวลาและชำระดอกเบี้ยตามที่ตกลงกัน
ขายฝาก
ผู้ขายฝากต้องมาไถ่ถอนภายในระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ในสัญญา หากเลยกำหนดเวลาตามกฏหมายสามารถขยาย เวลาขายฝากกี่ครั้งก็ได้ ครั้งละนานเท่าใดก็ได้ แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 10 ปี แต่หากไม่มีการขอต่อ สัญญา ทรัพย์สินจะตกเป็นของผู้รับซื้อฝากทันที

ค่าจดทะเบียน

จำนอง
เสียค่าธรรมเนียมอัตรา 1% จากวงเงินที่นำมาจำนอง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
ขายฝาก
เสียค่าธรรมเนียม 2% จากราคาประเมิน และเสียภาษีจากฐานภาษี จากราคาประเมิน และค่าอากร(0.5%) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (3.3%) จากราคาซื้อขายหรือราคาประเมินตัวไหนสูงกว่า

วงเงินในการอนุมัติ

จำนอง
ส่วนใหญ่จะได้ราคาน้อยกว่า 30% ของราคาประเมิน หรือราคาตลาด
ขายฝาก
ได้วงเงินประมาณ 40-70% ของราคาประเมิน หรือราคาตลาด
Back to top of page