รับขายฝาก

การขายฝากหมายถึง

การขายฝาก คือ การทำสัญญาซื้อขายรูปแบบหนึ่ง ซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่นำมาขายฝากจะกลายเป็นของผู้ซื้อฝากทันที แต่มีข้อตกลงเพิ่มเติมว่าผู้ขายฝากสามารถไถ่ถอนทรัพย์สินนั้นคืนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดและตามวงเงินที่ระบุไว้ในสัญญา โดยผู้ขายฝากสามารถขยายเวลาขายฝากกับผู้ซื้อฝากกี่ครั้งก็ได้ ครั้งละนานเท่าไหร่ก็ได้ แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 10 ปี

เงื่อนไขการให้บริการของเรา

 1. ดอกเบี้ย 1.25 % ต่อเดือน หรือ ร้อยละ 15 % ต่อปี
 2. วงเงินรับขายฝากไม่เกิน 70% ของราคาประเมิน หรือ ราคาตลาด
 3. วงเงินอนุมัติขึ้นกับการประเมินมูลค่าทรัพย์ของบริษัท
 4. วงเงินรับขายฝากขั้นต่ำตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไปต่อเคส
 5. วงเงินรับขายฝากสูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อเคส
 6. รับขายฝากทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ให้บริการ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และสมุทรปราการ
 7. หลักทรัพย์ที่รับขายฝาก รับขายฝากอสังหาริมทรัพย์หลายหลายประเภท อาทิเช่น ที่ดินเปล่า บ้าน คอนโดฯ ห้องชุด อาคารพาณิชย์ ทาวน์เฮาส์ โกดัง โรงงาน เป็นต้น
 8. ไม่มีนโยบายยึดทรัพย์ ผู้ขายฝากและบริวารสามารถอาศัยและใช้ประโยชน์บนทรัพย์สินที่นำมาขายฝากได้จนถึงครบกำหนดระยะเวลาการไถ่ถอนจากการขายฝาก
 9. สามารถแจ้งไถ่ถอนได้ตลอดเวลา เพียงแจ้งล่วงหน้า 1-2 วันทำการเพื่อทำการนัดหมายและเตรียมเอกสารไถ่ถอนการขายฝาก

ขั้นตอนดำเนินการ

 1. ส่งเอกสารเพื่อประเมินหลักทรัพย์ โดยสามารถส่งเอกสารได้ 3 ช่องทางหลัก คือ
  • ส่งข้อมูลทางหน้าประเมินสินเชื่อฟรีบนเว็บไซต์นี้
  • ส่งข้อมูลทางอินบ็อกซ์เพจเฟซบุ๊ก www.facebook.com/CapitalSure หรือ
  • ส่งข้อมูลทางไลน์ ที่ไลน์ไอดี @CapitalSure
 2. รอผลการประเมิน โดยบริษัทจะแจ้งผลการอนุมัติรับขายฝากพร้อมวงเงินรับขายฝากและดอกเบี้ยให้ท่านทราบภายใน 1 วัน (กรณีเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์)
 3. ติดต่อยืนยันการตอบรับวงเงินอนุมัติ และทำการนัดหมายวันและเวลาที่จะเข้าดูหลักทรัพย์
 4. ดำเนินการทำสัญญาขายฝากต่อหน้าเจ้าพนักงานที่สำนักงานที่ดินตามเขตรับผิดชอบ
 5. รับเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คทันทีหลังจากทำสัญญาเสร็จสิ้น
รับขายฝาก บ้าน ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

ค่าใช้จ่ายในการขายฝาก ณ สำนักงานที่ดิน

 1. ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม 2% จากราคาประเมินกรมที่ดิน หรือราคาซื้อขาย อยู่ที่ตัวไหนสูงกว่า
 2. ค่าอากรแสตมป์ 0.5% ตามราคาซื้อขายแต่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน (กรณีไม่เสียค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ)
 3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% ตามราคาซื้อขายแต่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน (ไม่ต้องชำระหากถือครองเกิน 5 ปี)
 4. ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
รับขายฝาก อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ให้คำปรึกษาฟรี

เอกสารและข้อมูลประกอบการพิจารณาประเมินหลักทรัพย์

 1. โฉนดที่ดิน หรือสำเนาโฉนดที่ดินที่ชัดเจน แสดงรายละเอียดข้อมูลที่ดินครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งด้านหน้าและด้านหลังทุกหน้า
 2. เอกสารประกอบสิ่งปลูกสร้างบนโฉนด เช่น หนังสือรับรองกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง ใบขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (ถ้ามี)
 3. เอกสารประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี)
 4. วงเงินที่ท่านต้องการจดจำนอง
 5. ภาระที่ทรัพย์ติดแบงก์หรือสถาบันการเงินอื่น ๆ อยู่ (ถ้ามี)
 6. รูปถ่ายทรัพย์และพื้นที่โดยรอบ เช่น รูปถ่ายถนนด้านหน้าและพื้นที่โดยรอบ รูปถ่ายสิ่งปลูกสร้างบนทรัพย์ทั้งภายในและภายนอก
 7. ที่ตั้งหรือพิกัดทรัพย์ โดยสามารถแจ้งที่อยู่หรือส่งลิ้งก์แผนที่จาก Google Map ที่ทรัพย์ตั้งอยู่
 8. รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์ เช่น เนื้อที่ดิน ขนาดหน้ากว้าง-ยาวของแปลง สิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน พื้นที่ใช้สอย จำนวนชั้น จำนวนห้อง เป็นต้น
 9. แจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของท่าน หรือช่องทางการติดต่ออื่น ๆ ที่ท่านสะดวก
รับขายฝาก บ้าน ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการทำสัญญาจดจำนอง (กรณียื่นขอจดจำนองในนามบุคคลธรรมดา)

 1. โฉนดที่ดิน หรือ สำเนาโฉนดที่ดิน (ทั้งด้านหน้าและด้านหลังทุกหน้า)
 2. บัตรประชาชนของผู้ถือครองโฉนด
 3. ทะเบียนบ้านของผู้ถือครองโฉนด
 4. เอกสารประกอบสิ่งปลูกสร้างบนโฉนด (ถ้ามี)
 5. เอกสารยินยอมจากคู่สมรส หรือ เอกสารประกอบสถานะ (ถ้ามี)
 6. เอกสารประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี)
 7. เอกสารประกอบอื่น ๆ ตามที่บริษัทกำหนด

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการทำสัญญาจดจำนอง (กรณียื่นขอจดจำนองในนามนิติบุคคล)

 1. หนังสือรับรองบริษัท
 2. รายงานการประชุมเพื่อขอยื่นจำนองทรัพย์สิน
 3. โฉนดที่ดิน หรือ สำเนาโฉนดที่ดิน (ทั้งด้านหน้าและด้านหลังทุกหน้า)
 4. บัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 5. ทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 6. เอกสารประกอบสิ่งปลูกสร้างบนโฉนด (ถ้ามี)
 7. เอกสารประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี)
 8. เอกสารประกอบอื่น ๆ ตามที่บริษัทกำหนด
Back to top of page