รับจำนอง

การจำนองคืออะไร?

การจำนอง คือ การทำสัญญากู้เงินที่ใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันในการค้ำเงินกู้ ซึ่งผู้จำนองต้องนำเอาทรัพย์สินที่จะใช้จดจำนองไปจดทะเบียนเพื่อตราไว้เป็นหลักค้ำประกันแก่ผู้รับจำนองเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ แต่จะไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง โดยผู้จำนองและผู้รับจำนองจะต้องดำเนินการจดจำนองต่อหน้าเจ้าพนักงาน ณ สำนักงานที่ดินตามเขตอำนาจที่ทรัพย์ตั้งอยู่เท่านั้น

Capitalsure รับจำนอง รับจำนองที่ดิน บ้าน

หลักเกณฑ์ในการจำนอง

 1. ผู้จำนองต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่จะจำนอง
 2. กรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินจะต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลเดียวกัน
 3. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย การจำนองต้องทำหนังสือสัญญาจำนองและนำไปจดทะเบียนต่อหน้าเจ้าพนักงานที่มีอำนาจรับจดทะเบียน
 4. ต้องไปดำเนินการจดจำนองที่กรมที่ดิน หรือสำนักงานที่ดินซึ่งทรัพย์นั้นตั้งอยู่ในเขตอำนาจเท่านั้น

เงื่อนไขการให้บริการของเรา

 1. ดอกเบี้ย 1.25 % ต่อเดือน หรือ ร้อยละ 15 % ต่อปี
 2. วงเงินรับจำนองไม่เกิน 30 % ของราคาประเมิน หรือ ราคาตลาด
 3. วงเงินอนุมัติขึ้นกับการประเมินมูลค่าทรัพย์ของบริษัท
 4. วงเงินรับจำนองขั้นต่ำตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไปต่อเคส
 5. วงเงินรับจำนองสูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อเคส
 6. รับจำนองทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ให้บริการ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และสมุทรปราการ
 7. หลักทรัพย์ที่รับจำนอง รับจำนองอสังหาริมทรัพย์หลายหลายประเภท อาทิเช่น ที่ดินเปล่า บ้าน คอนโดฯ ห้องชุด อาคารพาณิชย์ ทาวน์เฮาส์ โกดัง โรงงาน เป็นต้น
 8. ไม่มีนโยบายยึดทรัพย์ ผู้จำนองและบริวารสามารถอาศัยและใช้ประโยชน์บนทรัพย์สินที่นำมาจำนองได้จนถึงครบกำหนดระยะเวลาการไถ่ถอนจากการจำนอง
 9. สามารถแจ้งไถ่ถอนได้ตลอดเวลา เพียงแจ้งล่วงหน้า 1-2 วันทำการเพื่อทำการนัดหมายและเตรียมเอกสารไถ่ถอนจำนอง

ขั้นตอนดำเนินการ

 1. ส่งเอกสารเพื่อประเมินหลักทรัพย์ โดยสามารถส่งเอกสารได้ 3 ช่องทางหลัก คือ
  • ส่งข้อมูลทางหน้าประเมินสินเชื่อฟรีบนเว็บไซต์นี้
  • ส่งข้อมูลทางอินบ็อกซ์เพจเฟซบุ๊ก www.facebook.com/CapitalSure หรือ
  • ส่งข้อมูลทางไลน์ ที่ไลน์ไอดี @CapitalSure
 2. รอผลการประเมิน โดยบริษัทจะแจ้งผลการอนุมัติพร้อมวงเงินรับจำนองและดอกเบี้ยให้ท่านทราบภายใน 1 วัน (กรณีเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์)
 3. ติดต่อยืนยันการตอบรับวงเงินอนุมัติ และทำการนัดหมายวันและเวลาที่จะเข้าดูหลักทรัพย์
 4. ดำเนินการทำสัญญาจดจำนองต่อหน้าเจ้าพนักงานที่สำนักงานที่ดินตามเขตรับผิดชอบ
 5. รับเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คทันทีหลังจากทำสัญญาเสร็จสิ้น
รับจำนอง อสังหาริมทรัพย์ รับจำนองขั้นต่ำตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไปต่อเคส

เอกสารและข้อมูลประกอบการพิจารณาประเมินหลักทรัพย์

 1. โฉนดที่ดิน หรือสำเนาโฉนดที่ดินที่ชัดเจน แสดงรายละเอียดข้อมูลที่ดินครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งด้านหน้าและด้านหลังทุกหน้า
 2. เอกสารประกอบสิ่งปลูกสร้างบนโฉนด เช่น หนังสือรับรองกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง ใบขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (ถ้ามี)
 3. เอกสารประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี)
 4. วงเงินที่ท่านต้องการจดจำนอง
 5. ภาระที่ทรัพย์ติดแบงก์หรือสถาบันการเงินอื่น ๆ อยู่ (ถ้ามี)
 6. รูปถ่ายทรัพย์และพื้นที่โดยรอบ เช่น รูปถ่ายถนนด้านหน้าและพื้นที่โดยรอบ รูปถ่ายสิ่งปลูกสร้างบนทรัพย์ทั้งภายในและภายนอก
 7. ที่ตั้งหรือพิกัดทรัพย์ โดยสามารถแจ้งที่อยู่หรือส่งลิ้งก์แผนที่จาก Google Map ที่ทรัพย์ตั้งอยู่
 8. รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์ เช่น เนื้อที่ดิน ขนาดหน้ากว้าง-ยาวของแปลง สิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน พื้นที่ใช้สอย จำนวนชั้น จำนวนห้อง เป็นต้น
 9. แจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของท่าน หรือช่องทางการติดต่ออื่น ๆ ที่ท่านสะดวก
Capitalsure การเตรียมเอกสารในการจำนอง

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการทำสัญญาจดจำนอง (กรณียื่นขอจดจำนองในนามบุคคลธรรมดา)

 1. โฉนดที่ดิน หรือ สำเนาโฉนดที่ดิน (ทั้งด้านหน้าและด้านหลังทุกหน้า)
 2. บัตรประชาชนของผู้ถือครองโฉนด
 3. ทะเบียนบ้านของผู้ถือครองโฉนด
 4. เอกสารประกอบสิ่งปลูกสร้างบนโฉนด (ถ้ามี)
 5. เอกสารยินยอมจากคู่สมรส หรือ เอกสารประกอบสถานะ (ถ้ามี)
 6. เอกสารประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี)
 7. เอกสารประกอบอื่น ๆ ตามที่บริษัทกำหนด

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการทำสัญญาจดจำนอง (กรณียื่นขอจดจำนองในนามนิติบุคคล)

 1. หนังสือรับรองบริษัท
 2. รายงานการประชุมเพื่อขอยื่นจำนองทรัพย์สิน
 3. โฉนดที่ดิน หรือ สำเนาโฉนดที่ดิน (ทั้งด้านหน้าและด้านหลังทุกหน้า)
 4. บัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 5. ทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 6. เอกสารประกอบสิ่งปลูกสร้างบนโฉนด (ถ้ามี)
 7. เอกสารประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี)
 8. เอกสารประกอบอื่น ๆ ตามที่บริษัทกำหนด
Back to top of page